Før jul

Før jul

De 4 velforeningene utveksler erfaringer

De fire velforeningene, Ljøsheim, Rømåsen, Sjusjøen og EAK velforening sitt første arbeidsmøte

På bildet ser vi fra venstre: Kåre Rise - Sjusjøen Vel, Knut Erik Gran - Rømåsen Vel, Bjørn Egil Skaar- Sjusjøen Vel, Tore Gebhardt – Ljøsheim Vel, Jan Arne Gjerland - Rømåsen Vel, Ingeborg Mæhlum – Sjusjøen Vel og Erik Helli – EAK Vel og fotograf.

Søndag 4. desember hadde de fire velforeningene i området, Ljøsheim, Rømåsen, Sjusjøen og EAK velforening et arbeidsmøte.

Møtet fant sted på Fjellheimen kafe. Hensikten var å utveksle erfaringer og synspunkter i sammenfallende saker. Møtet ble konstruktivt det vil bli flere slike. Vår felles tanke er å opptre som en enhet når vi fremmer medlemmenes ønsker og synspunkter overfor grunneiere og offentlige instanser.

Referat fra møtet blir lagt ut litt senere, så følg med!

Sammendrag fra fellesmøtet for Ljøsheim og omegn Vel, Elgåsen, Kuåsen og Aksjøen Velforening, Rømåsen Vel og Sjusjøen Vel, på Fjellheimen søndag 4. desember 2011.

Fra Ljøsheim Vel: Tore Gebhardt.

Fra Elgåse, Kuåsen og Aksjøen Velforening: Erik Helli.

Fra Rømåsen Vel: Jan Arne Gjerland og Knut Erik Gran.

Fra Sjusjøen Vel: Ingeborg Mæhlum, Bjørn Egil Skar og Kåre Rise.

Agenda:
1. Sjusjøprosjektet.

2. Reguleringsplan for Ringsakerfjellet.

3. Initiativ overfor Ringsaker kommune.

4. Andre fellesprosjekt.

5. Eventuelt.

1.  Sjusjøprosjektet.

Møtet tok utgangspunkt i dokumentet, stilet til Prosjektet, fra fellesmøtet for velforeningene på Natrudstilen, hvor de stilte ulike spørsmål om framdrift og rutiner vedrørende prosjektet. Det er kommet svar fra Pihl, men foreningene føler at det er usikkerhet omkring innholdet i forprosjektrapporten, evaluering  det og ikke minst om rutiner og forutsetninger ved evt. videreføring. Det ønskes derfor svar fra Prosjektet og informasjon om behandling av forprosjektrapporten.

Konklusjon:

Møtet mener prosjektet er svært viktig for å medvirke til positiv utvikling for Sjusjøområdet med Omegn og mener dette best skjer ved et bredt engasjement fra alle berørte. Gebhardt følger opp vis a vis prosjektet for  å påvirke med møtets ønske om behandling og
videreføring. Gjerland framskaffer Aftenpostens omtale av Destinasjon Sjusjøen. 


2 og 3. Reguleringsplan, Ringsakerfjellet og initiativ overfor kommunen.

Agendaens sak 2 og 3 ble behandlet samlet.

Velforeningene var enig om at det er viktig å ha langsiktige planer, for å holde fokus på saker som trenger tid til gjennomføring. Etter sondering i kommunen vil vellene, før uttalefristen for reguleringsplanen, varsle kommunen om aktuelle drøftesaker og be om et felles møte med toppene i kommunen.

Aktuelle saker/innspill for møtet med kommunen er:

 • Utvikling av Sjusjøen og Ringsakerfjellet, forprosjektet og kommunens destinasjonsønske.
 • Eiendomsskatt med omregningsfaktor og bunnfradrag samt konkurranseevne vis a vis andre destinasjoner og tilbakepløying til besitterne. Hva får hytteeierne tilbake i forhold til at eiendomsskatten økes? Sammenligning med konkurrerende steder.
 • Vegsystem med sykkel- og gangstier, bilveger Sjusjøen – Ljøsheim / Hafjell.
 • Økt trafikksikkerhet, både langs bilveger og ved løypekryssinger av bilveger. Løypekryssingen ved Kroksjødemningen og Birkebeinerløypa i Nordsetervegen er blant de prioriterte.
 • Vann – og avløpsløsninger for Ringsakerfjellet, inkludert Lauvlia, Ljøsheim og Grunnåsen
 • Trasevalg forbundet med utbygging av offentlig VA.
 • Ønsker ikke tilkoblingsplikt til offentlige VA i forbindelse med nybygg og påbygg av hytter for områdene Lauvlia, Ljøsheim og Grunnåsen. (Heretter kalt LLG).
 • Utfordringer
  knyttet til tidsperspektivet for framføring av VA til LLG.
 • Beredskap og trafikksikkerhet herunder skilting av sideveger og “offentliggjøring” av disse gjennom tilgjengelig kartverk for områdene LLG.
 • Helårsvei Natrudstilen – Lauvlia.
 • Arealbegrensning ved hyttebygging.
 • Sti- og løypetraseer.
 • Tilrettelegging for attraktivt servicenivå ved Storåsen.

Konklusjon: Gebhardt og Gran lager utkast til brev til kommunen innen 8.des-ember, med opplisting av bl.a. møtets innhold og
opplistingen til Sjusjøprosjektet. De fire vellene bearbeider det til et omforenet brev som alle fire underskriver og sender kommune innen fristen 15.desember d.å.

I brevet ber de samtidig om et møte med kommunen,
fortrinnsvis i februar 2012, hvor representanter fra alle fire foreninger
deltar med ca. 8 personer. Kommunen stiller selvsagt med de representanter de
ønsker, men vi presiserer at vi ønsker at ordfører, rådmann, plansjef og
planrådgiver deltar.

Forutsatt at møtet i kommunen blir et stykke ut i februar møtes representantene for vellene til forberedende møte på Hygga lørdag
21. januar 2012 kl. 16;30. Her avtales en plan for møtet, herunder arbeidsdeling før og i møtet.

4.  Andre fellesprosjekt.

Velforeningene ser fordeler i samarbeid og felles holdninger vis a vis grunneiere, kommune og ellers i lignende saker. Hver forening etablerer linker til bl.a. de øvrige foreningers hjemmesider. I tillegg sørger hver forening for å sende sine ”aviser” til styrene i de øvrige tre.

Konklusjon: hver forening sørger for umiddelbar adressefordeling og start.

5.  Eventuelt.

Ved ny brøyteentreprenør i Brøttum Almenning har det oppstått uheldig arbeidsdeling ved at vi opplever dobbeltkjøring, en brøyter tilførselsveg og en annen tilliggende parkering/hytteatkomst.

Konklusjon: Sjusjøen Vel kontakter Brøttum for å presisere foreningenes ønsker:

Vi ønsker en elles operatør i det enkelte området.

Vi ønsker definert produktinnhold for snø, strøing og kvalitet.

Vi ønsker forutsigbarhet med definert kostnadsutvikling.

– Dette formidles ved leilighet også til de andre grunneierne.

– Hvordan engasjere foreningene og medlemmene?

For å bedre informasjonen må foreningene utnytte hjemmesidene til å legge ut informasjon om aktiviteter, planer og hva som blir gjort. Som et første steg på det blir sammendraget fra dette møtet lagt ut. Møtet mener videre at sakene som er nevnt til brevet foreningene nå sender kom-munen er viktige for medlemmene og vil engasjere. Foreningene vil tilstrebe å bruke hjemmesidene i større grad for å informere og engasjere.

For å medvirke til sosialt engasjement og økt fellesskap i og mellom foreningene drøftet møtet ulike friluftsaktiviteter. Dett kan kombineres med konkurranser og premiering, og ideer som var nevnt var for eksempel 5 – 10 stedsmål å besøke hvert år, bakkeløp, grilltreff, ”heishelg” for å komme til toppen a Natrudstilen m.m.

Konklusjon: Foreningene har intensjon om å tilstrebe økt engasjement ved mer fortløpende informasjon på nettsidene, samtidig som det vurderes en felles aktivitet for alle fire foreningene i løpet av 2012.

Kommentarer:

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.