Før jul

Før jul

Fakta om midlertidig byggestopp

Vi har vært i møte med Ringsaker kommune for å få en orientering etter at kommunen innførte byggestopp i Sjusjøområdet. Sjusjøen Vel tar ikke stilling til hvem som skal betale gildet og mener at det er direkte pinlig at kommune og grunneiere har satt seg i en slik posisjon.
Bakenforliggende årsak er at utbyggere som i all vesentlighet består av Pihl AS, Brøttum Almenning og Ringsaker Almenning ikke har kommet til enighet med kommunen om kostnadsfordeling av kostnader for utvidelse av VA-nettet. Ledningsnett har ikke kapasitet til å ta i mot ytterligere boenheter. Nytt vannverk i Mesnalia har en investeringsramme opp mot 160 millioner kroner.

Referat fra møte med Ringsaker kommune mandag 17 juni 2019

Sak: Orientering om midlertidig stans av tilkobling av nye boenheter

Sted: Ringsaker kommune/Teknisk drift Strandsagvegen 3 i Brumunddal
Fra Ringsaker kommune møtte teknisk sjef Tor Simonsen, avdelingsleder ved teknisk drift Thor Magne Ørbekk, leder for kart og byggesak Atle Ruud, og kommunalsjef Håvard Haug.

Fra velforeningene møtte representanter fra Ljøsheim og Omegn Vel, Øyungen Vel, Hamarsetra Vel, Bjønnåsen Vel, Sjusjøen Vel, Rømåsen Vel og Elgåsen, Aksjøen og Kuåsen Vel.

Presenterte fakta :

2008: Trinn 1:
Avtale mellom Ringsaker kommune og Phil as, Brøttum as og Ringsaker Almenning om ny VA ledning til Sjusjøen. I avtalen bidrar kommunen med en fast sum til VA anlegg, mens grunneierne skulle dekke eventuelle overskridelser eller få godtgjort mindreforbruk.

Trinn 2 avtale om bygging av nytt vannverk ved Mesna.

2010: 
Brøttum går konkurs – Ringsaker kommune står ved sin andel i avtalen. Ringsaker Almenning og Philske sameie garanterer for Brøttum Almennings andel i avtalen. Brøttum må forplikte seg til å betale inn kr. 300.000,- pr. tomt som selges til en bundet konto i Ringsaker kommune. Avtalen sier at kommunen skal vurdere når trinn to må igangsettes og sette i gang når en ser behovet er der.

2017
Ringsaker kommune ser det blir nødvendig å igangsette trinn to for å styrke kapasiteten på vannforsyningen til fjellet og starter med forberedelser til vannverk i Mesna. Forkalkyler lyder på 160 millioner. Opprinnelig overslag var på 30 millioner men nye krav til vannkvalitet mv. gjør prosjektet dyrere.

2018
Kommunen oppgraderer noen pumpestasjoner for å sikre vanntilførsel etter at det i 2017 måtte etterfylles med tankvogner i påsken.

2018
Sluttregningen på Trinn 1 blir vesentlig høyere enn antatt. Dette har grunneierne vært løpende orientert om under utbyggingen i forbindelse med kontraktsinngåelser på delprosjekter.  Først ved sluttoppstillingen ønsker grunneiere at kommunen skal ta en større del av kostnaden enn først avtalt. De mener at avtalen må være forholdsmessig rimelig. (hvilket betyr at kommunen skal ta en større del av kostnadene). Merkostanden må legges på regningen til innbyggere og eksisterende hytteeiere da loven sier at kommunen er forpliktet til å levere disse tjenestene til selvkost.

2019
8. mai blir formannskapet orientert om kapasiteten ved anleggene på Sjusjøen.

Ved årskiftet 2018 / 2019 var 3010 av 4000 eksisterende enheter på Sjusjøen tilkoblet. Ringsaker kommune mener de så langt klarer å levere vann til de hyttene som er etablert, men at trinn 2 må iverksettes for å sikre vannforsyning for videre utbygging. Det vil ikke bli godkjent nye søknader om tilknytning innenfor Sjusjøområdet etter 7.6.2019.  Kommunen har mottat ca 200 nye meldinger om tilknytting i forkant av tilknyttningsstoppen. Dette innebærer at ytterligere ca 200 hytter vil kunne være  kvalifisert for tilkobling før eventuelt nye tiltak er iverksatt.

1/4 av kommunens nett er i fjellet.  Snitt forbruk pr. hytte er 25 m2 pr. år.

Nettet i fjellet lekker ca 18 m3 pr time, mens de totalt i hele kommunens ledningsnett har en lekkasje på 40 % (som er normelt).

Renovasjon 

Avslutningsvis fikk vi en kort informasjon om at kommunen arbeider med å få på plass en mer egnet renovasjon og det legges opp til  at større avfallsmengder deponeres i Brumunddal og kildesortering av husholdningsavfall intensiveres og gjøres lettere tilgjengelig. Også renovasjon fordeles på abbonenter til selvkost. Det var ikke kommunens tanke at søppelplassen brukes av entreprenører og til avfall som skulle vært sortert. Dette gjør at renovasjonsavgiftene også blir høye for alle som bare leverer husholdningsavfall.

Leder av Rømåsen Vel takket for møtet og velforeningene mente det var fint å få en grundig og god orientering om denne viktige saken.

Vellene i Sjusjøområdet:
– Elgåsen, Aksjøen og Kuåsen Vel
– Ljøsheim og Omegn Vel
– Øyungen Vel
– Hammarsetra Vel
– Bjønnåsen Vel
– Sjusjøen Vel
– Rømåsen Vel

Kommentarer:

 • Ringsaker Almenning kommenterte 3. juli 2019, kl. 23:17:

  Til Rømåsen og Nattrudstilen Vel/ Hytteeiere i Ringsaker Almenning.

  Tilknytningsstopp på Sjusjøen
  Det vises til møte mellom kommunen og velforeningene i fjellet.
  Her har nok informasjonen fra kommunen blitt ensidig og vi finner grunn til å presisere:
  Det er kun på Sjusjøen det er tilknytningsstopp. Det er ikke byggestopp på tilbygg ol. der hytta er tilknyttet VA-anlegget fra tidligere. Øvrige deler av fjellet er ikke berørt av dette i det hele tatt. VA-avtalen fra 2010 erstattet avtalen fra 2008.

  Fra VA – avtalen.
  1. Avtalens pkt. 1. Innledning. Formålet er å tilrettelegge for framtidig utbygging i fjellområdene.
  2. Avtalens pkt. 2.1. Faseinndelt utbygging.
  a. Fase 1. Alt ledningsnett fra Moelv til Sjusjøen.
  b. Fase 2. Mesnali vannverk.
  Fra avtalen: Fase 1 skulle gjennomføres på ca. 2 år. Det tok nærmere 10 år med mange byggeledere fra kommunen. Stadig ombygginger pga. manglende helhetlig oversikt.
  Fase 2 skulle startes ca. 5 år, og senest 10 år etter fase 1 var avsluttet.

  3. Avtalens pkt. 6. Ringsaker kommunes utbyggingsansvar.
  RK står som utbygger og fører prosjektregnskap.
  Det forutsettes et nært samarbeid mellom RK og grunneierne i planlegging og
  gjennomføring av utbyggingen. Her har RK sviktet fra juni 2018.

  Økonomi:
  Kommunen mener å ha rett til alle inntekter, mens grunneierne skal ta alle uforutsette merkostnader.
  Dette har utviklet seg slik:
  – Vannverk har gått fra 14,5 mill. kr til 160 mill. kr. på grunneierne.
  – Totalt fase 1 og 2 gått fra 69,0 mill. kr til 260,0 mill. kr. på grunneierne.

  Kommunens inntekter har utviklet seg slik:
  – Avtalens finansiering gjennom tilknytningsavgifter 50 mill. kr.
  – Til nå har kommunen fått ca. 76 mill. kr.
  – Med gjenstående utbyggingsreserve vil kommunen få 180 mill. kr.

  Grunneierne mener avtalen er urimelig og må reforhandles.
  Næroset, 25.06.19
  Mathias Neraasen

 • Legg igjen en kommentar

  Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

  Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.