Før jul

Før jul

Orientering om innspill til temaplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv

Innspill til temaplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv.

Et av hovedområdene som Ringsaker kommune (RK) ønsker innspill til temaplanen på er beskrevet som: Stimulering og tilrettelegging for et aktivt friluftsliv for innbyggerne i kommunen.

Sjusjøen Vel representerer ca. 1500 deltidsinnbyggere i RK. De fleste har hytte eller leilighet i sentrale deler av Sjusjøen, med Graaten-området som et naturlig tettsted. I 2017 var det 2.200 fritidsboliger i det som ble beskrevet som Sjusjøen sentrum, inkludert Storåsen og Birkebeinerbakken. (ØF-notat 09/2018 Fritidsboligene i Sjusjøen området Om eiere og bruk av Birgitta Ericsson og Thor Flognfeldt). Dette var før den storstilte leilighetsutbyggingen på Graaten, og kun deler av Gutubakken-utbyggingen var igangsatt. Det anslås at det per nå er over 3000 hytter eller leiligheter i sentrale deler av Sjusjøen. Vi anser derfor Graaten-området som et folkerikt tettsted, på lik linje med andre tettsteder i RK, selv om det er i beliggende på fjellet.

Det er en villet politikk i RK at Graaten-området skal fortettes og gi plass til flest og mest mulig.  Konsekvensen blir et stort press på egnede tomter for leilighetsbygg og hytter i umiddelbar nærhet til sentrum. Sentrumsbegrepet utvides stadig ved at grunneiere søker om nye utbyggingsprosjekter i det som tradisjonelt har vært de fineste og nærmeste rekreasjonsområdene for voksne og lekeområdene for barn, for eksempel seterløkker og Lunkelia.

RK spurte i innspillsmøte til temaplanen: Hva er det som fungerer for at flest mulig skal delta lengst mulig i et aktivt friluftsliv?  Et av stikkordene som ble oppsummert var tilgjengelighet til rekreasjonsområder. Stortingsmelding nr. 18 (2015-2016) «Friluftsliv – Natur som kilde til helse og livskvalitet» vektlegger at det skal være så kort avstand som mulig fra boliger i tettsteder og ut i naturen.  Med økende utbyggingspress i Graaten-området, øker også kravet om at det skal finnes lett tilgjengelige natur- og rekreasjonsområder i gangavstand (barnevennlig) fra hytte/leilighet, der hele familien kan boltre seg i fjellnaturen i trygge omgivelser.

En urørt og mangfoldig biotop, for eksempel et gammelt skogsparti, gir grunnlag for unike aktiviteter basert på naturens premisser og gir et bærekraftig og fremtidsrettet tilbud til kommende generasjoner.  Det krever ingen midler fra kommunens budsjett til opparbeidelse eller vedlikehold, kun bevisste prioriteringer når reguleringsplaner og arealplaner for utvikling av fjellet skal behandles og vedtas.

3000 deltidsinnbyggere rundt tettstedet Graaten-området ønsker å beholde hverdagsnaturen.  De unike nærområdene i gangavstand fra hytte eller leilighet, der aktiviteter kan bedrives på fjellnaturens egne premisser – også på sommeren. Det er hovedgrunnen til at så mange velger å bruke fritida på Sjusjøen.

Vi ber om at dette høringsinnspillet fra Sjusjøen Vel blir vektlagt i utarbeidelse av ny temaplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv i Ringsaker kommune.

28-05-2020.
Styret i Sjusjøen Vel