Før jul

Før jul

Invitasjon til samarbeidsmøte/fjellgrensen

Invitasjon til nytt felles samarbeidsmøte om regional plan for fjellgrense i Øyer, Lillehammer og Ringsaker

Tidspunkt og sted: Mandag 1. oktober kl. 18.00 – 21.00 på Scandic Victoria Hotell, Lillehammer.

Endelig program:

  • Velkommen ved møteleder – Ole Morten Fossli – arbeidsgruppa
  • Arbeidsgruppa sin virksomhet – Tone Munz – arbeidsgruppa
  • Hovedinnlegg – utfordringer ved økt utbygging i fjellet – Lasse Heimdal – Norsk Friluftsliv
  • Enkel servering
  • Fjellgrense, – hva og hvor? Innledning til en diskusjon om hensikten med en fjellgrense og hvilke faktorer som påvirker den fysiske plasseringen – Toril Teigar Jacobsen – arbeidsgruppa
  • Hva gjør vi framover for å påvirke politikerne om behovet for en fjellgrense i Øyer, Lillehammer og Ringsaker? – Tone Munz – arbeidsgruppa

Vi får hovedinnlegg ved generalsekretær i Norsk Friluftsliv, Lasse Heimdal. Han vil ta opp utfordringer ved økt utbygging i fjellet og hvordan dette kan true mulighet for friluftsliv for allmennheten i et nasjonalt perspektiv.

Arbeidsgruppa ønsker å løfte fram temaet med en mulig «fjellgrense» for utbygging, og vi ønsker en bred tilslutning til prinsippet. Hensikten er å finne fram til en plattform på overordnet nivå, uten å gå inn i detaljer på nåværende tidspunkt. Det vil bli satt av tid til å drøfte tema og komme med innspill som det kan jobbes videre med.

Bakgrunnen for møteinvitasjonen er det betydelige presset på mer hyttebygging som berører natur- og friluftslivsverdiene i området. Tanken med møtet er å samle alle aktører som kunne være interesserte i å jobbe for en slik plan.

Det er utvilsomt behov for en felles arealplan for fjellområdet hvor Ringsaker, Øyer og Lillehammer kommuner grenser inntil hverandre, for å ta vare på mulighet for friluftsliv og naturverdier.

Forum for natur og friluftsliv (FNF) Oppland arrangerte i februar i år et åpent møte om saken. Mange fra hyttevel og natur- og friluftslivsorganisasjoner møtte opp på dette. I ettertid har en arbeidsgruppe jobbet med å samle informasjon og forberede et nytt møte om saken.