Før jul

Før jul

Kommentar til reguleringsplan for Kroksjølia

Sjusjøen 30.01.2016

Areal+

Lillehammer

 Kommentar til oppstartsvarsel  Reguleringsplan for Kroksjølia

Det vises til brev datert 21.12.2016.

Vi ønsker i den sammenheng først å vise til vår uttalelse, datert 27.01.2014,  til Arealplanen 2014-2025 for Ringsaker kommune. Se vedlegg. I denne kommentaren sier vi følgende om fortetting i Kroksjølia:

”Under avsnittet om Ny fritidsbebyggelse i fjellet, sies det at det i hovedsak legges til rette for nye byggeområder og økt fortetting i de skogbevokste liene der det allerede er utbygd teknisk infrastruktur. I tillegg legges det til rette for en begrenset fortetting i de mer åpne fjellområdene innenfor Storåsen.

Denne beskrivelsen kan Sjusjøen Vel slutte seg til, og det var dette som lå til grunn for at Sjusjøen Vel ikke kom med innspill til arbeidet med arealplanen da det var gitt muligheter for det.

I området FB7 Kroksjølia foreslås det nå en fortetting og utvidelse av områdets ytterkanter  på inntil 200 tomter.

Vi kan ikke forstå at dette kan kalles en begrenset fortetting, jfr. avsnittet foran. Vi mener imidlertid at dette området kan tåle en mindre fortetting, og at dette i tilfelle må være i områdene som ligger lavere enn nåværende øvre grense for bebyggelse. Områdene som ligger høyere enn dagens bebyggelse brukes i stor utstrekning som turområde både av hyttefolk og andre til alle årstider.”

I konsekvensutredningen i kommuneplanens arealdel 2014-2025 heter det følgende om Kroksjølia:

”Området er et åpent og eksponert fjellandskap med mye myr og relativt beskjedent med vegetasjon. Terrenget heller nordover fra Storåsen mot Kroksjøen og er svært eksponert sett fra nord. Bebyggelsen i Kroksjølia har relativt lav tetthet og ligger på̊ ryggene med fastmark. Bebyggelsen gir inntrykk av å underordne seg det store landskapsbildet. Ny bebyggelse bør plasseres på̊ samme måte i landskapet, slik at området fortsatt beholder sitt åpne preg.”

I samlet vurdering og anbefaling i konsekvensutredningen sies det blant annet:

”En bedre arrondering av eksisterende byggeområder vurderes som kurant, og fortetting av eksisterende byggeområder er ønskelig. Arealene mellom øvre, midtre og nedre Gulmundsveg bør imidlertid ikke «tettes» med bebyggelse, fordi det er viktig å beholde et sammenhengende grønndrag ut mot tilgrensende friluftsområder. Myrområdene beholdes ubebygd slik de er og viktige stier/løyper må videreføres. Ved utbygging må det vurderes om kunnskapen om naturmangfoldet er tilstrekkelig og om det er behov for ytterligere registreringer.

Ved utbygging må det tas spesielle hensyn til det åpne fjellandskapet og det vurderes å kunne tillate inntil 100 nye hytter i området. Byggegrense (100 m) mot Kroksjøen hindrer utbygging nærme vannet. Ny bebyggelse bør tilpasse seg eksisterende bebyggelse både hva angår utbyggingsvolum og høyder.”

I referatet fra oppstartsmøtet som følger oppstartsvarselet merker vi oss at dette blir fulgt opp av kommunen. Vi vil understreke betydningen av at helhetsinntrykket av området blir bevart, og at det ikke bygges i områder som ligger høyere enn nåværende bebyggelse. Spesielt viktig er det å bevare randsonene mot sør og vest. Vi vil også presisere betydningen av at den nye bebyggelsen tilpasses den som er der fra før hva høyde på hyttene og plassering angår. Dette for at nåværende hytteeiere fortsatt skal oppleve Kroksjølia som et åpent og harmonisk område, samt at verdien av nåværende eiendommer ikke forringes.

På nåværende tidspunkt ønsker vi ikke å ha noen spesifikk oppfatning av de tenkte fortettingsområder, men kan vanskelig forstå at det kan være plass til inntil 100 tomter.

Sjusjøen Vel har nedsatt en arbeidsgruppe som vil følge denne saken spesielt, og vi ber om at vi blir holdt orientert om arbeidets gang.

Mvh Sjusjøen Vel

Jan Ove Holmen, styrets leder

Kopi:
Ringsaker Kommune
Pihl AS