Før jul

Før jul

Utbyggingen engasjerer fortsatt

Vi støtter i hovedsak innholdet i brevet til Pihl fra de mange hytteeierne om at den planlagte hytte utbyggingen ved Heståsmyra må skrinlegges. Den eneste innvendingen vi har er at vi er sterkt uenige i at områder i Kroksjølia og på Kuåsen er aktuelle som utbyggingsområdet. Det allerede er godkjent  inntil  100  nye hytter  i Kroksjølia, noe vi mener er altfor mange da dette er en del av det åpne fjellområdet,  og bør bevares slik. På Kuåsen er det heldigvis ikke planlagt nye utbygginger i den nye kommuneplanen.

Når det gjelder atkomsten til den nye hyttefeltet ved Heståsmyra så leser vi i Sjusjøposten nr 3 /2014 at Pihl mener at det beste vil være å legge den forbi Høghausetra. På vinterstid betyr det at en brøytet vei vil krysse både Birkebeinerløypa og Nordseterløypa oppe på myra. Dette vil være et stort inngep i disse populære løypene, og vil ikke bli hilst velkommen av noen. På sommerstid vil ødeleggelsene av Høghaugen som kulturlandskap og naturområde bli enda mer synlige. Sauedriften kan vanskelig forenes med en veitrase i dette området. Det er tidligere påpekt at nettopp Høghaugsetra, som  fortsatt er i drift med beiting og sauehold, må bevares. En vei i dette bratte terrenget vil også medføre høye fyllinger og skjæringer som ødelegger hele inngangsporten til det åpne fjellet i dette sentrumsnære og populære området på sommeren.

Vi leser i Sjusjøposten nr 4/2014 at møtet mellom styret i Sjusjøen vel og styret i Pihl ikke medførte at Pihl endret noe i sitt syn på utbyggingen. Arbeidet med reguleringsplanen vil starte på nyåret og ta et års tid stod det. Pihl sa i møtet at velet ville bli involvert i god tid, før utkast til reguleringsplan sendes til kommunen. Vi håper at styret i velet er ute med rask og løpende informasjon på hjemmesiden til medlemmene i tiden framover. Et annet tiltak kunne være å lage informasjonsbrosjyrer og dele ut i påskedagene på Sjusjøen. Mange medlemmer vil helt sikkert stille opp i en slik dugnad.
Vi foreslår også at årets påskeskirenn som arrangeres av velet kunne bli lagt til Heståsmyra, istedet for på langrennsarenaen, det ville vært et fint grep for å gjøre folk oppmerksomme  på hva som vil komme av endringer i dette området.

Men ellers er oppfordringen til alle naturelskere og friluftsfolk på Sjusjøen nå utover vår og sommer: Skynd dere og bruk lia ved Heståsmyra så mye dere bare kan! Ta bilder og film, lag en dokumentar, kos dere, nyt den – for den vil nok desverre forsvinne!

Mvh Tone og Arne Munz

Kommentarer:

 • Liv Rolstad kommenterte 5. mars 2015, kl. 15:20:

  Om oppstart av kulturminneplan for Ringsaker og adkomstvegen til nytt hyttefelt ved Heståsmyra.

  Ringsaker Kommune har lagt ut planprogrammet for en kulturminneplan med høringsfrist 14. mars 2015. Der står det bl.a.at kulturminner,kulturmiljø,landskap e.l.med deres egenart og variasjon skal vernes,både som del av vår kulturarv og identitet og som ledd i en helhetlig miljø-og ressursforvaltning. Kriteriene kan for eksempel være alder,sjeldenhet eller opplevelsesverdi – egenskaper som gjør at de bør sikres for ettertiden.
  Fjellområdene er ikke nevnt som eget punkt i planprogrammet,men grunneiere i fjellet er foreslått tatt med som referansegruppe.Jeg mener det ville være riktig å skille ut fjellområdene i et eget punkt i planprogrammet for å markere at fjellet har sine særegne kvaliteter som er ekstra sårbare og spesielt utsatte under et stadig økende utbyggingspress.Rekreasjon og naturopplevelser brukes fremdeles som nøkkelord for å friste folk til fjells,og vi må sikre oss at slike muligheter vil bestå for fremtiden.Vi ser med hvilket stort tempo våre nærområder med gamle kjære stier,tråkk og landskap blir borte pga hyttebygging og infrastruktur.Hvis ikke grunneiere og kommune blir gjort oppmerksom på hvilke kultur- og opplevelsesverdier hytteeiere ser som mest verdifulle å bevare, kan de lett forsvinne i kommende utbygginger.

  Det nye hyttefeltet ved Heståsmyra og adkomstvegen dit:
  I SjusjøPosten nr 1/2015 refereres et brev til styret i Pihl AS fra Jon Ivar Bakken m/ flere, samt svarbrevet fra Pihl. Der henviser Pihl til en rapport fra Østlandsforskning som støtter et nytt hyttefelt ved Heståsmyra. Østlandsforskning vil at det legges vekt på utformingen av selve hytteområdet med bl.a. grøntområder mot eksisterende bebyggelse,men nevner ingen ting om adkomstvegen til hyttefeltet. Pihl AS har pekt på vegen bak Fjellstua og videre forbi Høghaugsetra som den mest sannsynlige traseen, selv om den må krysse både Birkebeinerløypa, lysløypa og Nordseterløypa, samt rasere det gamle setermiljøet i dette området. I tillegg vil den nederste delen av den mest brukte stien opp til Lunken bli bilveg.
  I forbindelse med rullering av kommuneplanen i 2006 laget Østlandsforskning også en rapport på bestilling fra bl.a. Pihl AS. Slik skriver de om setervollområdene vest for Fjellstua og opp mot Høghaugen: «…beholde åpen karakter, minimalisere gjennomgangstrafikk som krever opparbeidelse av bilveg, men legge til rette for myk trafikk som løyper, stier og tråkk, ingen oppbygging av parkeringsareal og lignende som løfter terrenget sett fra sentral innsynsvinkel, holde tilbake skog, pleie fram en setervollvegetasjon, forenlig med aktivitet som kan leve med denne type begrensninger». I rapporten lanseres også Seterlandskapsvisjonen: ”Sjusjøen skal i 2020 være hovedsentrum for rekreasjonsbruk i Ringsakerfjellet og invitere brukere til et aktivt liv i seterlandskapet og fjellet året rundt”.
  På sine hjemmesider skriver Pihl AS om sin eiendom: ”…hele fjellområdet er fullt av kulturminner i form av fangstgroper, kullmiler, jernvinneanlegg og setervanger….” Det skal opprinnelig ha vært ca 20 setervanger og 200 setrer i området.I Sjusjøen sentrum er det nå kun to tydelige setermiljøer igjen. Det er et tankekors at Pihl nå planlegger å ødelegge det ene, til tross for at seterlandskap og setermiljø stadig fremheves som det spesielle ved Sjusjøen.
  For meg er det helt uforståelig at Ringsaker kommune har kunnet vedta en utbygging i det urørte terrenget ved Heståsmyra uten at traseer for adkomstveg og VA var med som en del av planen.
  Jeg tenker videre: Med en kulturminneplan i verktøykassa som bl.a. definerer opplevelsesverdi som en bevaringsverdig egenskap, ville politikerne kanskje vært bedre rustet, og mer forpliktet, til å ta inn over seg og forstå hvorfor Velforeningen, hytteeiere, saueeiere og mange andre brukere med et så usedvanlig stort engasjement forsøkte å formidle viktigheten av å bevare det vakre, urørte, lett tilgjengelige og sterkt eksponerte området i skråningen nord for Heståsmyra.
  Jeg oppfordrer hver og en til å bidra med sin lokalkunnskap om kulturminner på alle nivåer, fra seterløkker, seterhus, løer, koier, båtstøer, fiskeplasser, jakt-og fangstplasser, kilder, brønner, stier og tråkk, til områder med gode opplevelsesverdier som det er viktig å gi videre til kommende generasjoner. La kommunen få vite at vi synes det fremdeles er noe igjen å bevare på Sjusjøen.

  Mvh Liv Rolstad
  Fastboende på Sjusjøen

 • Tone S. Munz kommenterte 9. mars 2015, kl. 17:55:

  Jeg støtter Liv Rolstad sitt innlegg, og oppfordrer alle til å lese forslaget til kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljø 2016- 2030. (søkes opp på Ringsaker kommunes hjemmesider)Hvis dere er enige i at fjellområdene i kommunen ikke er tilstrekkelig representert, så send en kort tilbakemelding til kommunen før høringsfristen går ut 14 mars. mvh Tone S. Munz

 • Legg igjen en kommentar

  Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

  Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.