Før jul

Før jul

Innspill til arealplan

Styret i Sjusjøen Vel har avgitt uttalelse vedr. Arealplan i fjellet for perioden 2014-2015. Vi ber der om at fortettingen i Kroksjølia begrenses vesentlig i forhold til forslaget og at utbyggingen av Heståsmyra tas ut av planen.  Det har i denne sammenheng kommet innspill fra flere medlemmer.

Trykk på linken og les Utttalelsen kan du lese her:

Kommentarer:

 • Tone og Arne Munz kommenterte 7. februar 2014, kl. 15:42:

  Sjusjøen vel Oslo 20.01.14

  Kommentarer vedrørende ny kommuneplan

  Vi viser til informasjonsmøte på Sjusjøen foregående lørdag da høringsutgave om ny kommuneplan ble presentert. Den omhandlet blant annet to områder som berører friluftinteressene, uavhengig av hvor du har hytte. Vi mener at Sjusjøen vel må engasjere seg for å ivareta og forsvare at dagens friluftsområder/fjellområder ikke bygges ned. Vi ønsker å jobbe for å etablere en «markagrense»/fjellgrense for å sikre at dagens uberørte friluftområder også er der for framtidige generasjoner. En slik grense må gå langs dagens bebyggelse. Denne grensen må også gjelde for friluftsområder i de omkringliggende kommuner for at det skal være et helhetlig vern av friluftsområdene. Vi bør derfor jobbe for at kommunene samarbeider om dette. Hytteområdet FB8 (ovenfor Heståsmyra) hvor det er planlagt å regulere 65 hyttetomter, er klart innenfor en slik grense og må ikke bygges ut. Sjusjøen har begrenset med «tørre» områder på sommerstid, Lunkefjellområdet er etter vår oppfatning det eneste nærområdet til Sjusjøen sentrum hvor du kommer ordentlig over fjellgrensa og får gått en fin tur på under en time eller lenger i fra sentrum av Sjusjøen. Det er viktig å opprettholde dagens størrelse på dette området slik at vi slipper å gå igjennom enda et hytteområde for å komme opp på fjellet.
  Når det gjelder Kroksjølia ligger det vendt ut mot fjellet samt at det er delvis snaufjell i det området. En sterk øket
  fortetting med 200 hytter i dette området blir synlig i fra store deler av fjellheimen innenfor og er visuelt sett ikke ønskelig for å opprettholde den uberørte naturen på fjellet. Generelt sett bør det ikke bygges mer over tregrensa men holde fortettingen i områder godt under tregrensa. Dette synes vi bør være velforeningen sitt standpunkt med hensyn på nye tomter.
  En annen ting som kom fram på møtet var trafikksituasjonen på og til Sjusjøen. Det var ikke foretatt noen vurdering i fra kommunen hvordan en slik økning av antall hytter ca 1000 stk, påvirket trafikksituasjonen. Vi mener at det må gjøres en konsekvensutredning av de trafikale forhold før det vedtas en kommuneplan.
  Vi ber om at disse synspunktene behandles av styret.
  Vi vil sende inn våre egne innsigelser på kommuneplanen til Ringsaker kommune og oppfordrer alle andre til å gjøre det samme før fristen 1 februar. Dess flere innsigelser kommunen mottar, større er muligheten for å få gjennomslag for synspunktene.
  Håper på en positiv behandling.

  mvh

  Tone og Arne Munz
  (medlemmer av Sjusjøen vel)

 • Turid Lundby kommenterte 7. februar 2014, kl. 15:44:

  Turid Lundby
  Røysveien 43 k
  1534 Moss
  eier av hytte 473 Sjusjøen i Ringveien

  Til Ringsaker kommune
  Kommentarer vedrørende ny kommuneplan for fjellområdene – FB8

  Jeg ser av forslag til ny kommuneplan i Ringsaker at denne berører fjellområdene på Sjusjøen hvor vi har hytte. Jeg sender våre innsigelser til planen som gjelder området ovenfor Heståsmyra – FB8.
  Vi er sterkt i mot at området fra Heståsen opp mot Lille Lunken planlegges for hyttebygging. Dette området ligger i dag som et uforstyrret, men mye brukt turområde fra eksisterende bebyggelse opp mot fjellet. Som for mange andre hytteeiere og turgåere, er dette et område vi også benytter oss av til turliv. Området ligger lunt og solrikt til. Det har gode, tørre stier på sommeren og fine skiløyper på vinteren, som begge deler bør tas vare på i sine naturlige omgivelser.
  Etter vår mening må kommunen beskytte fjellgrensen rundt eksisterende hytteområder ved å etablere en såkalt ”markagrense” mot ytterligere bebyggelse. Det er helt vesentlig å verne uberørte friområder/fjellområder også for framtiden. Områdene rundt Lunkefjell og Sjusjøfjell er svært verdifulle for rekreasjon og friluftsliv. Disse må få ligge der uten bebyggelse som forstyrrende elementer langs turstier eller i synsranden. Det er etter min mening allerede bygd altfor nærme Lunkefjell fra den andre siden, opp fra Kroksjøen.
  Jeg ber kommunen generelt om å sikre at dagens fjellområder og friluftsområder ikke bygges ned og spesielt at reguleringsplanen for området FB8 skrinlegges.
  Kopi sendes til Sjusjøen vel

  Moss, 29.01.2014
  Med vennlig hilsen

  Turid Lundby

 • Ivar Jørgensen kommenterte 7. februar 2014, kl. 15:44:

  Kommentar til kommuneplanen: Foreslått næringsareal ved Rustad fjellstue: Lag heller en ny løypetrase til og fra sentrum!
  Som hytteeier sentralt på Sjusjøen vil jeg komme med noen kommentarer til det foreslåtte næringsarealet N14 nord-øst for Rustad fjellstue. Her foreslås det en betydelig økning av arealet som skal brukes til næringsvirksomhet. Det foreslås et areal på 140 mål fra campingplassen og helt ned til Sjusjøvannet. Hovedbudskapet mitt er at dette er feil tenkt, og at forslaget bør avvises. Hovedattraksjonen på Sjusjøen er naturen. Bruk heller den vakre lia mellom Sjusjøstallen og campingplassen til å lage en ny løypetrasé til og fra sentrum!
  Det er flere argumenter for dette:
  • Arealet er det siste området helt inntil sentrum som er relativt urørt. Hvis en ny løype legges midt mellom campingplassen og Sjusjøstallen, vil det gi en flott opplevelse av å komme rett ut i naturen. Traséen kan munne ut på løypa mellom Birkebeinerløypa og enden av vannet, eventuelt kan den videreføres slik at den kommer innpå birkebeinertraséen like før brua over Fjellelva. Ved å etablere en slik trasé, vil løypa som passerer nedenfor KIWI og gjennom den nye «Rørosgata» få en naturlig forlengelse som følger terrenget østover helt til den møter løypa mellom enden av vannet og Birkebeinerløypa.
  • Både Birkebeinerløypa og løypa fra Rustad innover langs vannet er overbelastet i perioder, særlig ved ferietopper og på dager med arrangementer på skistadion. En ny trasé som kan kanalisere trafikken utenom birkebeinertraseen vil være verdifull. Videre er det i perioder tidlig i sesongen ikke alltid lett å kjøre opp løype langs vannet. En ny trasé litt høyere opp i lia vil da gi et godt alternativ. En forgrening ned til Rustad vil også lett kunne legges inn. Det forventes i fremtiden flere gjester til Sjusjøen og flere arrangementer på skistadion – dette aktualiserer behovet for en ny løype. Det er alt for kortsiktig å tenke på dette som et uspesifisert næringsareal.
  • På litt sikt kan denne traséen også bygges ut med sommersti, slik at det vil foreligge et alternativ til «Sjusjøen rundt» som kan fungere også for sykkel, barnevogn, joggere og rullestol. Dette vil gi mye større fleksibilitet for turgåere, og gir en rekke nye kombinasjonsmuligheter. Dette oppnås ved å legge en sti som går nordover (til venstre) fra enden av vannet og langs traséen opp til Birkebeinerløypa, til den møter den nye traséen som jeg har foreslått. Her blir det flere fine runder, bl.a. i kombinasjon med stien mellom campingplassen og vannet.
  • Lia bak Sjusjøstallen er visuelt utsatt. En bruk av det foreslåtte næringsarealet som innebærer at vegetasjon fjernes vil kunne ødelegge utsikten fra sørsiden av vannet – herfra er det viktig at arealet framstår som et skogkledt område, særlig når det nå har kommet en del vegetasjon rundt campingplassen som demper det litt uryddige inntrykket som det området hadde tidligere.
  • Det foreslåtte området har viktige naturverdier og fem truede fuglearter er registrert. Det er flere fine små bekker der. Området kan gjøres tilgjengelig for naturopplevelser ved å legge en løype der, mens en utbygging for næringsvirksomhet vil kunne ha større negative effekter på naturverdiene. En enkelt sti gjennom området vil kanalisere trafikken slik at naturen også får den ro den fortjener.
  • Gitt at traséene som vises i løypekartet er korrekte, er det også slik at arealet som er foreslått for næring til dels overlapper med areal som brukes til rundløyper ut fra skistadion. Den nye løypa som foreslås her kan krysse over eller plasseres umiddelbart nedenfor disse sløyfene og vil derfor ikke komme i konflikt med dem.
  • Kommuneplandokumentene forutsetter at et eventuelt næringsareal vil ha en bilbasert adkomst, men det framgår ikke noe om hva slags næringsvirksomhet som er planlagt her. Veien som går inn til Rustad er ikke laget for økt trafikk, og det er ikke ønskelig med nye store parkeringsarealer innenfor Rustad.
  Min konklusjon er at næringsarealet bør avgrenses til et lite område rundt Sjusjøstallen og konsertplassen, altså heller mindre enn større i forhold til det eksisterende næringsarealet. Behold denne siste biten av urørt natur som ligger helt inntil sentrum av Sjusjøen, og gjør den tilgjengelig for oss brukere ved å legge inn en ny løypetrasé!
  3.1.2014
  Ivar Jørgensen

 • Rune Sydhagen kommenterte 11. februar 2014, kl. 12:11:

  Trafikksikkerhet.
  Vi blir ikke så berørt av selve hytteutbyggingen da vi har hytte på Vassbekken,men er mer opptatt av trafikken på Sjusjøen som til tider er ganske stor og blir enda større med de planene for hytteutbygging som er på trappene. Vi mener sikkerheten for fotgjengere må prioriteres da de nå må gå langs hovedveien i omådet rund Graaten. Vi ferdes mest mellom Rømåsbommen og Graaten, men det er sikkert ikke noe bedre opp mot Storåsen heller. Vi har sett og opplevd farlige situasjoner langs veien, særlig på vinteren med glatte veier og i høstmørket med våte veier. Her må det bygges gang evt sykkelvei før det skjer alvorlige ulykker. Dette er noe som må inkluderes i planene for utbyggingen på Sjusjøen og ha høy prioritet.

  Rune

 • Legg igjen en kommentar

  Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

  Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.