Før jul

Før jul

Prosessvarsel er sendt Pihl

INFORMASJON OM FRAMDRIFT I PROSESSEN MOT PIHL AS VEDR. SERVICEAVGIFT

Hensikten med å starte prosessen mot Pihl AS er å få prinsipielle avklaringer av spørsmål knyttet til serviceavgift og tilgrensende problemstillinger. Et stort antall festere i Ringsakerfjellet føler usikkerhet knyttet til spørsmålene, og saken blir som kjent fremmet i et samarbeid mellom velforeningene i fjellet der styret i Øyungen vel er organisator. Vi setter stor pris på dette samarbeidet og håper resultatet av saken kan fungere som en «fasit» for andre tilsvarende saker i området – slik det fungerte da Pihl AS fikk fastsatt festeavgift for et utvalg av tomter i lensmannsskjønnet i 2006.

I løpet av høsten har vi innhentet et stort antall festekontrakter med tilhørende dokumentasjon og i samarbeid med vår advokat gått igjennom disse for å finne frem til gode «typetilfeller». Deretter har vi hatt samtaler med de utvalgte festerne for å forsikre oss om at de er inneforstått med prosessen og godtar å stille sin sak til disposisjon. Den 14. desember sendte vi formelt prosessvarsel til Pihl AS, hvor vi på nytt oppfordret Pihl As til et samarbeide i prosessen. I prosessvarselet omfattes fem konkrete festekontrakter som belyser følgende problemstillinger (litt forenklet beskrevet):

  1. En «ren» festekontrakt som ikke inneholder noen bestemmelser om plikt til å betale for «fellestjenester» eller lignende. Kan Pihl AS i slike tilfeller pålegge serviceavgift?
  2. En festetomt der man opprinnelig hadde en «ren» kontrakt, men der man i forbindelse med at tomten skulle matrikuleres fikk krav om å inngå en ny festekontrakt der det var tatt inn bestemmelse om plikt til å betale for «fellestjenester». Er et slikt avtaletillegg bindende?
  3. En festetomt der man opprinnelig hadde en «ren» kontrakt, men der man i forbindelse med et eierskifte fikk krav om å inngå en ny festekontrakt der det var tatt inn bestemmelse om plikt til å betale for «fellestjenester». Er et slikt avtaletillegg bindende?
  4. En festetomt der man opprinnelig hadde en «ren» kontrakt, men der man i forbindelse med innløsning(kjøp av tomten) ble pålagt å godta å betale serviceavgift (minus løypeavgift). Kan Pihl AS sette slike innløsningsvilkår?
  5. Kontrakt fra Sjusjøen. En festekontrakt som hele tiden har hatt en bestemmelse om å betale for fellestjenester, men der veg ikke er inkludert og der det heller ikke er bommet veg frem til hytta. Dermed har det aldri har vært betalt noe for veg. Kan Pihl AS innføre vegavgift i slike tilfeller? Vedkommende fester bruker heller ikke vannpostene, da det er enklere å hente vann andre steder. Kan Pihl AS kreve bidrag til vann selv når fester ikke har nytte av denne tjenesten?

I tillegg arbeider vi med ytterligere to problemstillinger som det kan være aktuelt å ta med. Den ene omhandler krav fra Pihl AS om at fester må forplikte seg til å betale løypeavgift for å få lov til å innløse sin tomt, den andre gjelder krav fra Pihl AS om å akseptere en vesentlig forhøyning av festeavgiften for at de skal frafalle sin forkjøpsrett i forbindelse med at en tomt skal legges ut for salg. Hvorvidt disse problemstillingene blir inkludert avhenger av om vi får med oss konkrete festere som er villig til å prøve sin sak for retten.

Pihl AS er gitt frist til 21. januar 2019 med å svare opp prosessvarselet. Saken vil deretter bli brakt inn for forliksrådet som førsteinstans – hvilket er obligatorisk. Vi anser imidlertid en forliksrådsbehandling som lite hensiktsmessig, så vi har bedt Pihl AS om at partene kan samarbeide slik at saken kan avsluttes i forliksrådet uten at det blir avholdt noe rettsmøte eller avsagt noen dom. Forhåpentligvis er Pihl AS villig til dette slik at saken kan sendes videre til tingretten relativt raskt på nyåret. Selve rettssaken vil trolig komme opp før sommeren.

Vi kommer tilbake med ny informasjon utpå vårparten og ønsker alle en riktig god jul og et godt nytt år!

Hilsen

Øyungen Vel, v/Vegard Strøm og Anborg Bogsti