Før jul

Før jul

Reguleringsplan for Lunkelia med adkomstveg

Reguleringsplan for Lunkelia med adkomstveg

Referat fra møte 18.01.2017

Sted: Pihl-huset, Sjusjøen

Til stede:

Per Fineid, Pihl, Erik Sollien, Areal+
Tone Munz, Halvor Møllerløkken, Jan Ove Holmen, alle Sjusjøen Vel

Pihl har nå hatt oppstartsmøte med Ringsaker kommune hvor de melder at de ønsker å starte opp igjen planprosessen for å få på plass adkomst til Lunkelia. Fyldig referat fra møtet foreligger som et offisielt dokument og dette ble delt ut i starten av møtet.

Pihl og Areal+ opplyste i starten av møtet at de i dette arbeidet ønsker å ha nær kontakt med Sjusjøen Vel og berørte hytteeiere i området.

Sjusjøen Vel opplyste at de er sterkt i mot enhver utbygging i Lunkelia, men er interessert i å bli holdt orienterte om den videre prosessen i form av jevnlige møter med Pihl og Areal+.

Areal+ gikk gjennom planen for arbeidet og denne framdriftsplanen vil bli vist i påskeutgaven av Sjusjøposten. Det er ikke mulig på nåværende tidspunkt å være nøyaktig når det gjelder tidsplanen, men planprogrammet, som er det første som blir utredet og skal legges ut til offentlig ettersyn,  blir neppe behandlet i kommunens planutvalg før i slutten av året. Sluttbehandling i kommunestyret vil nok ikke bli før annet halvår 2020. Det betyr at det vil være et nytt kommunestyre som skal ta den endelige avgjørelse, og nåværende kommunestyre har ikke hatt denne saken til behandling. Arealplanen ble vedtatt i september  2014.

Forrige gang denne saken var til utredning kom det inn mer enn 300 uttalelser. Disse er selvsagt arkivert og ligger ved saken som på ett vis er nullstilt og nå starter opp på nytt med nytt saksnummer. Det betyr at alle som ønsker å komme med kommentarer sender inn disse på nytt. Mange uttalelser er ikke lenger relevante, og den første høringen som kommer er til planprogrammet som ligger forut for konsekvensutredningen av de to aktuelle veialternativene.

Etter at Areal+ har utarbeidet et forslag til planprogram skal dette avklares med planavdelingen i kommunen. Deretter går det til offentlig ettersyn og alle berørte parter blir varslet. I høringsperioden, fortrinnsvis i vinterferien, vil Areal+ sammen med kommunen holde et åpent plankontor i Pihl-huset på Sjusjøen. Dette for at alle som ønsker skal kunne møte de som arbeider med planprogrammet og komme med sine synspunkter og  kommentarer. Dette vil bli bekjentgjort på Pihls hjemmeside og Sjusjøen Vels hjemmeside og Facebook  profil.

Sjusjøen, 21.01.2019/joh