Før jul

Før jul

Svak oppslutning fra hytteeierne

Førsteamanuensis Thor Flogfeldt-Foto: Erik Helli

Førsteamanuensis Thor Flogfeldt-Foto: Erik Helli

Av: Erik Helli

Noe over 20 intereserte hadde funnet veien til Rustad Fjellstue da Ringsaker kommune i samarbeid med grunneierne i fjellet lørdag 24. mars arrangerte et fellesmøte. På dagsorden stod presentasjon av siste store hyttebrukerundersøkelsen 2011, revisjon av kommuneplanen, status for vann og – og avløp samt en orientering om konkrete planer for Sjusjøområdet.
Vi slår fast allerede nå at tilbakemeldinger tyder på at samtlige velforeninger i området drives meget godt, selv i nasjonal sammenheng.

Med sin lange erfaring i analyse av denne type undersøkelser var det Førsteamnuensis Thor Flognfeldt ved Høgskolen i Lillehammer som åpnet seansen. Med en svarprosent på 46 % mente han at tallmaterialet og innkomne svar var meget godt og lå i overkant av hva som forventes i slike undersøkelser. For de av oss som besvarte undersøkelsen husker vi at spørsmålene var mange og omfattende. Vi vil derfor her kun gi et lite innblikk i svarene.

Sentralt i den jevne hyttebrukers ønsker er det nå flere soverom på hytta. Så mange som 1/3 del har i tillegg til hytte i Ringsakerfjellet annet landsted, hytte eller leilighet  annet sted i landet/utlandet. At bruken av fritidsbolig/hytte øker er vi kjent med fra før, noe man nå har  et grunndig tallmateriale på. Her står selvsagt økt bruk av avspasering i arbeidsforhold.

Undersøkelsen var delt inn i tre områder: Indre Sjusjøen, (området innenfor Kroksjødemningen,) Sjusjøen sentralt og områder øst for Åsta. Majoriteten av hytteeierne bor i Mjøs-området og Oslo/Akershus. Man antar at en av grunnene til at det  fortsatt er mange dagsbesøk til indre Sjusjøen er nettopp at mange bor i umiddelbar nærhet. Hyttebruken øker med tilgang på helårsvei.

De mer moderne hytter har mer besøk og flere overnattingsdøgn. Gjengs oppfatning var at hyttefolket ønsker seg gode turmuligheter både sommer og vinter.
Alt i alt mener Thor Flogenfeldt at området kan se lyst på fremtiden.

Neste ut var bestyrer Per Fineid som representerte grunneieren Pihl. Han innledet med å fortelle at så mye som 1/3 del av Ringsaker kommunes areal var fjellområder.

I gjellende kommuneplan er det forhåndsgodkjent fortetting av 960 hytter i de områder som allerede er utbygget.

Av flere årsaker arbeides det nå intenst med å legge om deler av Birkebeinertraseen. Med fortsatt stor økning i deltakerantallet vil det nå tvinge seg frem en omlegging av traseen. Man tenker seg en omlegging fra Kroksjødemningen. Dette ønskes gjort med en permanent utvidelse av eksisterende løypetrase. Her kom det var kommet fortgang i bygging av bro over Fjellelva. Denne broen er som kjent et tema som har kommet og gått på agendaen i noen år allerede. I forhold til birkebeinerarragementene hadde Thor Flogfeldt en replikk om at skilter og stengte veier i forbindelse med arrangementet burde få en langt mer positivt ordlyd. «Stengt» er et negativt ladet ord.

Når det gjelder Sjusjøprosjektet går dette sin gang. Prosjektet har en 3-årlig støtte fra Innovasjon Norge med kr. 750.000 pr år. Med unntak av EAK Velforening er samtlige velforeninger med i styringsgruppa. Oppgavene er mange og et fellestrekk er at prosjektet skal sørge for at Sjusjøen befester sin posisjon og fortsatt skal være et førstevalg på ferie & fritid. Det arbeides også med å samle alle websider med Sjusjøen i navnet til en felles portal med et fengende slagord, kort og godt merkevarebygging.

Hele planprgrammet er å finne på Ringsaker kommunes nettsider.