Før jul

Før jul

Vel-styret innkalt til hastemøte i Pihl

Sak 28/2015-16 Reguleringsplan Lunkelia – Orienteringsmøte med Pihl

Sjusjøen Vel ble på kort varsel invitert til et orienteringsmøte med Areal+ og Per Fineid i Pihl 25. 01.2016. Dette med bakgrunn i at planutvalget i kommunen har bedt om et møte 27.01 for å bli orientert om arbeidet med reguleringsplanen, og da spesielt hvilke veialternativer som er mest aktuelle.  Fem representanter fra styret møtte. Papirene ble samlet inn etter møtet.

Vi fikk en gjennomgang av dokumentet Areal+ arbeider med, og som skal ligge som vedlegg når saken oversendes til kommunen i løpet av februar. Arbeidet med plassering av hyttene i feltet er stort sett avsluttet, og ingen tomter grenser inntil hverandre. Følgelig er det grunneierareal mellom alle hyttene. Dette ble begrunnet med at Pihl på den måten har bedre styring med tynningshogsten. Ingen tomter ligger over 940 koten men deler av noen få går litt under 920 koten.

Alle fem veialternativer er vurdert etter 12 kriterier og hadde fått et ”plassnummer ” fra 1 til 5 hvor 1 er best. Det ble presisert at plassnumrene var skjønnsmessig vurdert. Kriteriene dreier seg om alt en slik trafikkøkning og nye veier vil berøre, som trafikale forhold, ulykkesrisiko, ulemper for naboer, kryssing av sti/løyper, kulturminner, naturinngrep, naturmangfold, tilgjengelighet til natur, forurensning osv. Vi forsto det slik at disse kriteriene var drøftet med administrasjonen i kommunen. Areal+/Pihl har ikke vektet de forskjellige kriterier, men var helt klare på noen kriterier måtte veie tyngre enn andre. De ville ikke her ut med noen tall, verken i form av vekttall eller prosenter. En summering av plassnumrene  viser at alternativ C og E kommer best ut. Pihls primæralternativ, B, kom tredje best ut. Til tross for dette velger Pihl å gå videre kun med alternativ B og E. Dette med begrunnelse at alternativ C ville ha for stor negativ innvirkning for berørte hytteeiere. Det kan være at det er riktig, men da må Pihl stå fram og si hvordan dette kriteriet vektes i forhold til de andre kriteriene. Så lenge de ikke er villige til å gjøre det, mener vi det er prinsipielt feil å forlate dette alternative på nåværende tidspunkt.  Styret har fattet følgende vedtak som blir oversendt Pihl og gjort kjent for kommunens administrasjon og politikere under møte 27.01.2016.

Vedtak

Styret er av Areal+ og Pihl blitt orientert om arbeidet med reguleringsplanen for Lunkelia og spesielt vurderingen av de fem veialternativene. Alle alternativene er vurdert ut i fra 12 kriterier og fått et plassnummer for hvert av dem.  De forskjellige kriterier er ikke vektet i forhold til hverandre, men Pihl sier at de vektlegger noen kriterier, og da spesielt ulemper for berørte hytteeiere,  som viktigere enn andre. Med det som bakgrunn ønsker de å gå videre med alternativ B og E. Så lenge kriteriene ikke er vektet i forhold til hverandre, mener vi det er prinsipielt feil å legge bort alternativ C ut i fra den score dette alternativet har på de forskjellige kriterier.

Styret vil understreke at det ikke er tatt stilling til hvilket veialternativ som anbefales. Det vil eventuelt bli gjort etter at reguleringsplanen er lagt ut til offentlig ettersyn.